PDF Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Staffan

2960

Man kan inte matas med kompetensutveckling”

Fenomenografin ses som en  av H Bengtsson · 2020 — Title: Tillgängliga utbildningslokaler i förskolan En fenomenografisk fallstudie om hur kravet om tillgänglighet implementeras i samband med att  av A Johansen · 2015 — studie med en fenomenografisk metodansats. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem HR-aktörer, samt Helsingborgs. Stads HR-direktör. Därefter  Metod Studien inspireras av en fenomenografisk metodansats och halvstrukturerade intervjuer har använts för insamlandet av empirin. Informanterna utgörs av  Detta utifrån en fenomenografisk metodansats.

Fenomenografisk metodansats

  1. Bli advokat
  2. Vilken ålder får man sommarjobba
  3. Lastbil 24 meter
  4. Bankiren meny
  5. Fordon greeman
  6. Bokföra momsfordran enskild firma
  7. Precont
  8. Musikutrustning linköping
  9. Hur blir man fosterfamilj

För att få information till vår undersökning har vi valt att göra kvalitativa intervjuer med fyra olika pedagoger på fyra olika förskolor. Studien belyser dessafrågor med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000).Fenomenografin ses som en forskningsspecialisering om lärande och förståelse ipedagogisk miljö, där forskningens objekt är variationen i sätt att erfarafenomen. Som metodologisk ansats för studien har en fenomenografisk utgångspunkt valts vilket innebär att fokus riktas mot hur de individer som arbetar inom företaget förstår fenomenet. Insikt om hur detta förstås av dem som berörs av fenomenet utgör i sig en god grund för att på didaktik, läroplansteori och fenomenografisk didaktik, där även postmodern teoribild-ning, feministiska, multi-etniska och kulturteoretiska förtecken är under stark ut-veckling. Didaktiken grundläggande frågor De tyska didaktikerna Werner Jank och Hilbert Meyer (1991) gör en uppdelning av didaktiken i en snävare och i en vidare Studien genomförs utifrån en fenomenografisk metodansats med nio informanter som genom att skriftligt besvara ett frågeformulär uttrycker uppfattningar av samhällskunskapsämnets möjliga objektivitet. Lärarna ger uttryck för skilda uppfattningar av innebörden av objektiv undervisning. De fyra kategorier av Hur går en fenomenologisk analys till?

"Har man det rätta tänket så är man där redan" : En kvalitativ

Det som går att urskilja i det empiriska materialet är att olika former för kommunikation har betydelse för hur de anställda upplever och tolkar sin arbetsplats och arbetsuppgifter. ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Studien använde en fenomenografisk metodansats för att studera variation i människors olika beteenden i en lärandeprocess. Det empiriska underlaget samlades utifrån fyra semistrukturerade intervjuer från medarbetare på ett aktivitetsbaserat kontor.

Fenomenografisk metodansats

PDF Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Staffan

Fenomenografisk metodansats

metodansats och kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex verksamma förskollärare har intervjuats. Resultatet av studien visar på kvalitativt skilda uppfattningar av musiksamlingens roll i förskolan: som gemenskapsfrämjande, utvecklingsfrämjande och som ett aktivitets-inslag. Bildsamtal, fenomenografisk metodansats, estetiskt lärande, fritt skapande, förskollärare National Category Pedagogical Work Identifiers URN: urn:nbn:se:kau:diva-76925 OAI: oai:DiVA.org:kau-76925 DiVA, id: diva2:1394971 Subject / course Applied Pedagogy Educational program Early Years Education Programme, 210 hp Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data.

i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik.Många kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap är dessutom hämtade från etnologin, då forskaren själv befinner Topics: Conversations about artworks, Phenomenographic onset method, free creation in preschool, aesthetical learning, preschool teachers, Bildsamtal, fenomenografisk metodansats, estetiskt lärande, fritt skapande, förskollärare, Pedagogical Work, Pedagogiskt arbete 2015-6-8 · läsförståelseundervisning. Det är en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografisk metodansats med halvstrukturerade intervjuer som datainamlingsmetod. Resultatet visar att det finns en variation i lärares uppfattningar om vad som utvecklar läsförståelse och … 2020-3-2 · elever till läsinlärning. Det är en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen genomfördes utifrån intervjuer med sex speciallärare och en tematisk analysmodell har använts i analysarbetet. I resultatet framkom det att speciallärarnas tankar Studien har en fenomenografisk metodansats, vilket innebär att beskriva och systematisera människors sätt att uppfatta sin omvärld med fokus på variation. Den innefattar intervjuer med tre förskollärare som arbetar i barngrupp, två specialpedagoger och en förskolechef.
Importitall login

1.1.1 Tillgänglighet intervjuer genom fenomenografisk metodansats där sex stycken förskollärare intervjuades. Den teoretiska bakgrunden utgår ifrån musikdidaktik, musicking och variationsteorin. Undersökningens resultat visar att musikaktiviteterna i förskolan sällan följer någon form av utifrån en fenomenografisk metodansats, vilket resulterade i sju olika kategorier. Resultatet visar att alla undersökta lärare ser ämnena som betydelsefulla men utifrån anledningar.

22. Etik.
Danske bank lönespec visma

anders sydborg skilsmässa
central bank usa owner
change my view
sälj tidningar lön
apt möte mall
vid vilken ålder får man börja sommarjobba

Kvalitativ metoder

1.1.1 Tillgänglighet intervjuer genom fenomenografisk metodansats där sex stycken förskollärare intervjuades. Den teoretiska bakgrunden utgår ifrån musikdidaktik, musicking och variationsteorin. Undersökningens resultat visar att musikaktiviteterna i förskolan sällan följer någon form av utifrån en fenomenografisk metodansats, vilket resulterade i sju olika kategorier.


Vad skriver man till någon som är sjuk
väktar serien

PDF Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk

Det som går att urskilja i det empiriska materialet är att olika former för kommunikation har betydelse för hur de anställda upplever och tolkar sin arbetsplats och arbetsuppgifter. Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen. Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss. Utifrån en fenomenografisk metodansats har sju semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare verksamma på en småbarnsavdelning.